سايت بنياد شريعتی آغاز به کار کرد :  www.alishariati.com

معرفی نامه

 

 

BIOGRAPHY

 

زندگينامه

 

BIBLIOGRAPHY

  کتاب شناسي

 

ARCHIVE

آرشيو

 

VOICE

صوت

 

NEWS  اخبار  

 

ققنوسِ عصیان

ويژه نامة 24 مين سالگشت شهادت شريعتي از سوي بنياد شريعتي منتشر شد :

خروس بی محل

(علی رهنما)

شريعتي و ماسينيون

(يان ريشارد)

شريعتي، سيماي يك زنداني

(سوسن شريعتی)

دموكراسي و گفتمان نئوشريعتي

(فريد مرجايی)

گفتمان کلاسيک و نو- راديکاليزم شريعتی

(مجتبی مهدوی)

ربع قرن پس از شريعتي

(علی نيک آئين)

***

 يک روح چند ساحتی :

  شريعتی مبارز       

  شريعتی متفکر   

   شريعتی عارف   

 

"  به شريعتي بزرگ درود مي فرستيم و به همه  ياران و پيروان او ، بويژه آناني که اينک دربندند و از آن ميان بويژه به يوسفي اشکوري که دلي سوخته و شيفته شريعتي داشت " 

پيام دکتر عبدالکريم سروش

 به سمينار "شريعتي و احياي تفکر ديني" 

مجموعه اخبار خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران،

 ISNA

پيرامون موضوع:  دکتر شریعتی 

در سال 1380

2001